دنبال «ڪسی»

یڪ لحظه نخور «حسرت» آن را ڪه نداری

راضے به همین چند قلم «مال» خودت باش...!!!


دنبال «ڪسی» باش ڪه دنبال «تو» باشد

اینڪَونه اڪَر نیست به دنبال «خودت» باش...!!!


«پرواز» قشنگ است ولے «بی غم و منت»

«منت» نڪش از غیر و پر و بال خودت باش...!!!


صدسال اڪَر «زنده» بمانےڪَذرانی

پس «شاڪر» هر لحظه و هر سال «خودت» باش...

منبع اصلی مطلب : رفیق تنها
برچسب ها : دنبال «ڪسی»
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دنبال «ڪسی» باش که